herinner mij  Profiel vergeten? | Aanmelden

Teampraat Onderwerp

WEdstrijdregelement 2021

Berichten


WEdstrijdregelement 2021
door Nico Schouws op 05-06-2021 09:18

Wedstrijdreglement 2021
1. Het wedstrijdwater wordt uiterlijk de avond voorafgaand aan de wedstrijd bekend gemaakt op teamwebs (http://hsvkennemerland1.teamwebs.nl/) indien je als visser geen computer bezit, kan je op zaterdagavond bellen. Van jou als wedstrijdvisser vragen we om je uiterlijk woensdagavond voorafgaand aan de wedstrijden per teamwebs of telefonisch aan te melden. De keuze van het wedstrijdwater blijft voorbehouden aan de wedstrijdcommissie Er wordt gevist binnen een straal van maximaal 45 kilometer rond Beverwijk en Heemskerk. Vertrek des morgens om 6.00 uur vanaf Rennservice Heemskerk aan de Communicatieweg tegenover de Shell.

2. Voor alle deelnemers geldt verzamelen en vertrek vanaf Renncervice Heemskerk op de aangegeven tijd. Alleen voor deelnemers die een grote omweg moeten maken (meer dan 10 kilometer) is het toegestaan dat ze rechtstreeks naar het viswater rijden. Bij twijfel over de exacte visplaats moeten ook die deelnemers om verzekerd te zijn van een visstek naar het verzamelpunt komen. Er wordt na de loting geen steknummer meer toegekend. Op deze regel wordt geen uitzondering gemaakt.

3. Er worden 10 wedstrijden gevist van elk 4 uur, waarvan de 3 met het slechtste resultaat vervallen.

4. Er wordt gevist op gewicht. De volgende vis telt mee: alle onbeschermde vis, alle maatse beschermde vis. Snoek, Snoekbaars en Aal/Paling tellen niet en dienen gelijk na het vangen te worden teruggezet. Van 1 april t/m laatste zaterdag van mei telt baars niet. Dode vis telt niet. Gebruik van een lang, fijnmazig kuststof leefnet verplicht. De limiet per leefnet bedraagt maximaal 20 kg, indien nodig kan tijdens de wedstrijd een 2e of 3e leefnet worden bijgeplaatst. Wordt meer dan 20 kg in een leefnet aangetroffen, dan geldt het maximum van 20 kg.

5. Er wordt gevist in twee aaneengesloten vakken. De kop en staartstek worden vergeven in de zomercompetitie ( Hierover beslist de wedstrijdcommissie). De A en B klasse worden over beide vakken verdeeld. De nummers van de A klasse bevinden zich in het midden van het parcours, de B klassen zit aan beide buitenzijde. Bij een oneven aantal deelnemers bestaat vak A uit een deelnemer meer, bij gelijk aantal bevindt de scheiding zich exact in het midden (Dit geldt voor het algemeen klassement). De nummers worden verdeeld, een aparte trekking van de lotnummers voor de A en B klasse. Allereerst loot de B klasse daarna de A klasse. Een ieder trekt zijn eigen nummer, behalve voor de wedstrijdcommissieleden, voor hen wordt geloot. Klassering vindt plaats volgens het systeem van klassementspunten. Hoogst gewicht in een vak levert 1 punt op, dit per klasse en ook voor het totaalklassement. De A klasse vormen een vak evenals de B klasse. Klassementspunten per vak, bij B klasse om en om punten. Voor het clubkampioenschap is sprake van twee vakken evenals voorgaande jaren. Deelnemers zonder vis ontvangen een punt meer dan de laatst geëindigde in het vak met de meeste deelnemers. Bij niet verschijnen, verkrijgt men een vast aantal punten.

6. Gekleurde maden en muggenlarven, vers de vase zijn verboden zowel als aas en/of voer. Peilen toegestaan voor en tijdens de wedstrijd. Zwaar voeren is alleen toegestaan bij de aanvang van de wedstrijd gedurende de eerste vijf minuten na het beginsignaal. Gedurende de wedstrijd is alleen licht bijvoeren toegestaan, dat wil zeggen voerballetjes of korfjes met een maximale grote van een kippenei, met een maximum van 7 achtereenvolgens.

7. De manier van vissen is vrij, behalve de 3e,6e en 9e wedstrijd van de zomercompetitie, er dient dan verplicht met de dobber (de dobber moet het lood kunnen dragen) te worden gevist. Er dient gevist te worden met een hengel, met een enkelvoudige haak. Dit houdt in dat nimmer twee hengels gelijktijdig Boven het water mogen zijn. Ofwel het is niet toegestaan een kanthengeltje zonder/met aas in het water te laten terwijl verder weg wordt gevoerd/gecupt, maar het is ook niet toegestaan met de feeder te voeren, terwijl nog met de vaste stok wordt gevist. Zo wel dan volgt diskwalificatie.

8. Het parcours moet aan de volgende eisen voldoen: een ieder krijgt zoveel mogelijk gelijke visplek toegewezen. Individuele sectoren zijn minimaal 15 meter. Er moet worden plaats genomen achter het plaatsnummer daarbij ten hoogste 1 meter links of 1 meter rechts direct naast het bordje gerekend. Ieder trek zijn eigen nummer en onderling ruilen is uit den boze.

9. Na loting vangt de voorbereidingstijd aan van minimaal 45 minuten voor de zomercompetitie. Eerste Signaal: voeren en vissen toegestaan. Direct na het eindsignaal moeten alle hengels en lijnen uit het water worden gehaald, gehaakte vis mag geland worden. Er moet onmiddellijk bij het toetersignaal aangeslagen c.q opgehaald worden en mag niet nog even gewacht worden. Vissen na het eindsignaal is pas weer toegestaan na weging van de vis.

10. Door u gevangen vis dient ter weging te worden aangeboden, terug zetten tijdens/na de wedstrijd voordat de vis gewogen is, is niet toegestaan. De wedstrijdcommissie komt bij u langs om de vis te wegen. Gelieve de leefnetten te water te laten totdat de wedstrijdcommissie ter plekke is gearriveerd. Dode vis telt niet. Er mag geen door anderen gevangen vis door u ter weging worden aangeboden

11. Protesten/klachten dienen direct na de wedstrijd te worden geuit bij het dichts bij je zittende wedstrijdcommissielid. Deze bespreekt dit met de overige commissieleden, er wordt indien mogelijk direct uitspraak gedaan. Een en ander dient te geschieden voor uitreiking van de dagprijzen. Bepalingen in deze door de wedstrijdcommissie opgelegd zijn bindend. Ook in gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie.

DE WEDSTRIJDCOMMISSIE WENST ALLE DEELNEMERS SPORTIEVE EN PLEZIERIGE• WEDSTRIJDEN, GOED WEER EN PRIMA VANGSTEN.


Plaats dit bericht op: voeg toe aan NUjij.nl Twitter Facebook Voeg toe aan EKudos MSN Reporter
1

Plaats een reactie

Je moet ingelogd zijn om zelf reacties te kunnen plaatsen.
Log eerst even in of klik hier om je eigen TeamWebs profiel aan te maken.

Met je eigen TeamWebs profiel kun je super handig en simpel gebruik maken van alle voordelen van TeamWebs. Dus ook berichten plaatsen en natuurlijk je eigen TeamWeb opstarten!